Pwojè aktyèl yo

Plan Aksyon Klima

Pwoblèm nan Klima nan men Depi 2010 ak chak ane ki pase, Rhode Island te fè eksperyans evènman metewolojik ki pi grav ki te koze pa efè chanjman nan klima. An repons a evènman tankou Siklòn Sandy, Tanpèt Twopikal Irene, ak Tanpèt Ivè Nemo, Asanble Jeneral la te adopte Lwa Rezilyan Rhode Island 2014 [...]

Plis enfòmasyon

CCRI Warwick Otobis Amelyorasyon Pwojè

RIPTA CCRI-Warwick Otobis Estasyon Konsepsyon ak Pwopozisyon Devlopman Youn nan inisyativ ki dekri nan Plan Direktè Transpò Rhode Island konsantre sou amelyore koneksyon atravè Rhode Island atravè yon rezo sant mobilite. Sant mobilite sa yo, oswa sant transpò piblik yo, pral premye pwen antre nan rezo transpò piblik rejyonal la pou anpil vwayajè, epi konekte [...]

Plis enfòmasyon

Etid Fazabilite Transpò Gwo Kapasite

RIPTA ap fè yon etid pou detèmine posibilite yon koridò potansyèl High Capacity Transit (HCT) kap kouri nan nò ale nan sid soti nan Central Falls rive Warwick atravè Pawtucket, Providence, ak Cranston. Dapre demann antisipe pou pasaje yo idantifye atravè plan Transit Forward RI 2040, etid sa a pral kòmanse travay planifikasyon bonè pou eksplore posibilite yon […]

Plis enfòmasyon

Pwopozisyon Amelyorasyon Sèvis RIPTA pou Otòn 2021

Poukisa RIPTA ap pwopoze chanjman sèvis yo? RIPTA souvan resevwa fidbak nan men pasaje ki gen rapò ak sèvis aktyèl la nan zòn West Bay la. Nou tande ki jan koneksyon ant wout yo limite, e ke kèk gwo destinasyon nan rejyon an pa gen sèvis ditou. Chanjman yo pwopoze yo se kòmansman yon efò pou rekonfigire [...]

Plis enfòmasyon

RIPTA KOUPE KOUT AK ENERJI RENOUVABÈ SOLÈ FARM KOLABORASYON

Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) te anonse jodi a ke li fyè pou l fè pati yon pwojè enèji vèt kolaboratif ki pèmèt li ekonomize lajan sou depans elektrik ak kredi enèji ki soti nan yon enstalasyon solè ki sitiye sou yon sit bòdmè nan East Providence. Dapre yon akò elwaye enèji nèt ak Kearsarge Energy, RIPTA pral [...]

Plis enfòmasyon

Pwogram Veyikil Zewo Emisyon

Pwogram Veyikil Zwo Emisyon RIPTA. Nan mwa me 2018, Eta Rhode Island te anonse ke apeprè $14.4 milyon dola nan fon règleman Volkswagen eta a ta pral itilize pou pran etap enpòtan nan direksyon pou amelyore kalite lè nan Rhode Island – ki gen ladan akizisyon otobis elektrik pou Otorite Transpò Piblik Rhode Island. Plan eta a [...]

Plis enfòmasyon