Dwa Sivil – Tit VI

ANGAJMAN RIPTA POU DWA SIVIL – TIT VI
Rhode Island Transpò Piblik Otorite a (RIPTA) angaje nan asire ke pa gen okenn moun ki eskli nan patisipasyon nan oswa refize benefis ki genyen nan sèvis li yo sou baz ras, koulè oswa orijin nasyonal, jan yo bay nan Tit VI nan Lwa sou Dwa Sivil nan 1964, jan sa amande.

Nan direksyon sa a, li se objektif RIPTA a:

  • Asire ke nivo ak kalite sèvis transpò yo bay san konsiderasyon ras, koulè oswa orijin nasyonal;
  • Idantifye ak adrese, jan sa apwopriye, disproporsyonelman segondè ak move efè sou sante moun ak anviwònman an, ki gen ladan efè sosyal ak ekonomik nan pwogram ak aktivite sou popilasyon minorite ak popilasyon revni ki ba;
  • Ankouraje patisipasyon konplè ak jis nan tout popilasyon ki afekte yo nan pran desizyon transpò;
  • Anpeche refi, rediksyon oswa reta nan benefis ki gen rapò ak pwogram ak aktivite ki benefisye popilasyon minorite yo oswa popilasyon ki pa gen anpil revni; ak
  • Asire aksè siyifikatif nan pwogram ak aktivite pa moun ki gen konpetans angle limite (LEP).

Direktè Jeneral la, ansyen administrasyon an, ak tout sipèvizè yo ak anplwaye yo pataje responsablite pou egzekite angajman RIPTA pou Tit VI.

Kisa w ta dwe fè si w gen yon plent?

Nenpòt moun ki kwè ke RIPTA te fè diskriminasyon kont li sou baz ras, koulè, oswa orijin nasyonal la ka depoze yon plent Tit VI nan RIPTA oswa dirèkteman nan Depatman Transpò Ameriken, Federal Transit Administration (FTA).

Depoze yon Plent Avèk RIPTA

Yo ka depoze plent Tit VI lè w soumèt yon Fòm Plent Tit VI ki ranpli bay Ofisye Konfòmite RIPTA a.

Ou ka telechaje Fòm Plent Tit VI a nan lang sa yo:


Ou ka jwenn Fòm Plent Tit VI tou lè w rele (401) 781-9400.

RIPTA ap bay asistans apwopriye pou moun ki pote plent yo ki limite nan kapasite yo pou kominike an Angle. Fòm ranpli yo ta dwe voye pa lapòs nan:

Ofisye Konfòmite
Rhode Island Otorite transpò piblik
705 Elmwood Avenue
Providence, RI 02907

RIPTA mennen ankèt sou plent yo resevwa pa plis pase 180 jou apre swadizan ensidan an. RIPTA pral trete plent ki konplè. Yon fwa yo resevwa plent lan, moun ki pote plent lan ap resevwa yon lèt akize l pou l fè l konnen si yo pral envestige plent lan. Si yo bezwen plis enfòmasyon pou rezoud ka a, RIPTA ka kontakte moun ki pote plent lan. Si moun k ap plenyen an pa kontakte envestigatè RIPTA a oswa si li pa resevwa plis enfòmasyon an nan 10 jou ouvrab, RIPTA ka fèmen ka a administrativman. Yon ka ka fèmen administrativman tou si moun k ap plenyen an fè RIPTA konnen yo pa vle pouswiv ka yo ankò.

Yon fwa envestigasyon an fini, RIPTA pral voye yon lèt bay moun ki pote plent lan ak konklizyon ankèt la epi si yo te jwenn yon vyolasyon Tit VI oswa non. Si moun ki pote plent lan pa satisfè ak rezilta yo, yo ka depoze yon plent dirèkteman nan FTA, jan sa dekri pi ba a.

Depoze yon plent dirèkteman nan US Department of Transportation, Federal Transit Administration (FTA)

Yon plent ka pote yon plent Tit VI dirèkteman nan FTA lè li kontakte Depatman an nan:

Depatman Transpòtasyon Etazini
Biwo Federal Transit Administration of Civil Rights
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590


Limite Konpetans nan angle
Moun ki gen yon kapasite limite pou li, ekri, pale oswa konprann angle yo gen yon konpetans limite nan lang angle (LEP). Moun k ap resevwa finansman ki soti nan FTA yo dwe pran mezi rezonab pou asire aksè a benefis, sèvis, enfòmasyon, ak lòt pati enpòtan nan pwogram ak aktivite yo pou moun ki LEP yo. Nan sipò ak konfòmite ak objektif ki tabli nan Gid Règleman Depatman Transpòtasyon an konsènan Responsablite Destinatè yo pou moun ki gen konpetans limite nan lang angle (LEP), RIPTA te devlope yon Plan Konpetans Lang Angle.

RIPTA akeyi Feedback ou!
RIPTA pran angajman pou l bay tout kominote n ap sèvi yo sèvis transpò ki an sekirite, efikas ak bon jan kalite. Si w gen nenpòt sijesyon sou fason nou ka amelyore angajman nou an pou pa diskriminasyon, oswa ki jan nou ka pi byen sèvi bezwen kliyan ki pa konpetan nan lang angle, nou ta renmen tande pale de ou. Tanpri imèl jwilliford@ripta.com ak sijesyon ou yo.

Lyen itil:

  1. Pwogram RIPTA Tit VI
  2. Brochure Tit VI
  3. Plan Konpetans Angle limite

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap