Kijan pou w monte

Règ pou monte

Nou vle tout pasaje nou yo jwi yon woulib san danje epi konfòtab. Tanpri asire w ke ou obsève règleman sa yo lè wap monte RIPTA:

 • Kite chèz devan yo louvri pou granmoun aje yo ak pasaje ki gen andikap yo.
 • Pliye pousèt, cha, ak kabwa anvan ou monte epi pa bloke ale a ak atik pèsonèl.
 • Nan enterè konfò ak sekirite pasaje yo, bisiklèt ki pa plisman yo pa dwe pote nan otobis la anba okenn sikonstans, menm si etajè bisiklèt la plen.
 • Fimen, manje ak bwè yo pa pèmèt nan otobis la.
 • Radyo yo ka itilize ak telefòn zòrèy sèlman.
 • Kanpe sèlman pèmèt dèyè liy jòn nan lè pa gen plas disponib.
 • Bèt yo pa pèmèt eksepte pou bèt sèvis ki gen pasaje ki gen andikap.
 • Zam, eksplozif, pil machin, likid ki ka pran dife oswa lòt materyèl danjere yo pa pèmèt sou machin RIPTA.
 • Toujou itilize pasaj pyeton yo, sonje gade tou de fason epi pa bloke espas ki rezève pou pasaje yo nan chèz woulant.
 • Loitering pa pèmèt (RIGL 11-36-5) nan pi gwo sant transpò piblik yo.
 • Asire ou ke ou pa kite okenn pakè dèyè ou.
 • Komisyon Konsèy nan pòt devan yo nan otobis la ak sòti nan pòt yo dèyè.
 • Pa manyen oswa ranmase nenpòt pakè abandone oswa sibstans sispèk kite dèyè nan otobis la, yon abri otobis oswa yon sant transpò piblik. Notifye operatè otobis la oswa sipèvizè RIPTA imedyatman.

Kijan pou w monte

 • Jwenn enfòmasyon ou bezwen yo rive nan destinasyon ou, ki gen ladan wout otobis (yo), depa ak arive fwa, ak enfòmasyon pri tikè pa swa:
  • Rele enfòmasyon RIPTA a nan liy 401-781-9400
  • Pran yon otobis nan youn nan pi gwo sant transpò piblik RIPTA a.
  • Sèvi ak Planifikatè vwayaj la sou paj dakèy RIPTA.com
 • Yon fwa ou konnen ki lè otobis ou a ap rive, chèche youn nan estasyon otobis deziyen nou yo ki make ak logo RIPTA a. Asire ou ke ou dwe nan arè a omwen 5 minit anvan yo pwograme otobis ou a rive.
 • Siveye bis ou. Lè otobis la apwoche, premye gade siy destinasyon an (ki chita anwo glas devan machin lan) pou yon nimewo wout ak non. Si sa a se otobis ou, li ta dwe gen menm nimewo a ak non wout jan sa endike nan orè ou. Si ou pa fin sèten, mande chofè otobis la si li ale nan destinasyon ou.
 • Fè pri tikè ou oswa lajan kach ou ak nenpòt lòt idantifikasyon obligatwa pare anvan ou monte. Sèvi ak ranp yo pou monte bis la san danje.
 • Peye pri tikè ou avèk Wave oswa lè ou mete lajan ou nan bwat pri tikè a pandan w ap monte nan bis la. Si pas otobis ou an gen yon foto idantifikasyon sou li, prepare pou montre chofè a. Chofè RIPTA ak bwat pri pa fè chanjman.
 • Pran yon chèz, detann ou, epi gade pou arè destinasyon ou an. Swiv règleman RIPTA yo pou yo evite fimen, manje, bwè, jwe radyo, oswa aktivite ki ofansif pou lòt pasaje yo.
 • Anviwon yon blòk anvan ou vle desann, siyal chofè a pa rale kòd anlè a yon fwa pou sonnen klòch la epi limen limyè "Demann pou sispann" la Lè w ap sòti nan bis la, asire w ke otobis la sispann nèt epi pòt yo louvri nèt anvan ou desann.

Swiv etap sa yo pou yon woulib san danje, konfòtab, ak fasil nan destinasyon ou!

Endikasyon pou monte RIPTA

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap