ALÈT: Sistèm pri tikè entelijan Wave a pral sibi antretyen woutin nan Jedi 28 oktòb 2021 soti 6am jiska apeprè 10am. Rechaje ak achte pwodwi pri tikè yo nan aplikasyon mobil lan, sou entènèt ak nan magazen twazyèm pati yo pap disponib pandan tan sa a. Tanpri sonje, ou ka wè yon erè itilizatè sou aplikasyon an oswa lè w tape/eskane abò nan lektè Wave la.

ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Sèvis Imen Kowòdinasyon Transpòtasyon

Konsèy Kowòdinasyon Transpòtasyon Sèvis Imen

Vizyon: Aksè, kowòdone mobilite nan tout eta a pou tout moun ki abite Rhode Island.

Misyon

Pwomosyon endepandans atravè mobilite ranfòse nan tout eta a, pandan y ap ankouraje kolaborasyon ant patnè sektè piblik, prive, ak ki pa Peye-pa ranmase ak pataje enfòmasyon, sipòte inisyativ transpò, ak defann pou chanjman pozitif.

Enfòmasyon Istorik

Administrasyon Federal Transit (FTA) egzije pou tout eta ki resevwa fòmil finansman nan Pwogram Seksyon 5310 ("Amelyore Mobilite pou granmoun aje ak moun ki gen andikap") pou prepare yon Plan transpò kowòdone transpò piblik-sèvis imen. Objektif plan an se pou idantifye bezwen transpò moun ki gen andikap, granmoun aje yo, ak moun ki gen revni ki ba, epi tou pou bay estrateji pou satisfè bezwen sa yo. Alafen, objektif la se asire ke sèvis transpò kominote federal yo ede san pwoblèm, konplè, ak aksesib pou moun ki konte sou yo.

Youn nan rekòmandasyon kle nan Plan Kowòdone aktyèl la, devlope nan 2017, te etablisman yon konsèy sèvis kowòdone nan tout eta sèvis imen an. Asanble Jeneral Rhode Island te dirije RIPTA pou konvoke yon konsèy kowòdinasyon an konsiltasyon avèk Biwo Egzekitif Sante ak Sèvis Imen (EOHHS) pou pi byen entegre pwogram transpò ki sipòte moun ki bezwen asistans transpò espesyalize.

Sèvis Imèn Sèvis Kowòdinasyon Rhode Island la ki te fèt reyinyon inogirasyon li yo nan mwa janvye 2018, pote ansanm reprezantan ki nan ajans piblik ki responsab pou satisfè bezwen yo transpò nan popilasyon vilnerab ak defansè kominote a. Pandan tout premye ane a, gwoup k ap travay yo te adrese defi ak opòtinite espesifik - okòmansman konsantre sou idantifye finansman dirab pou pwogram pas otobis gratis RIPTA pou tout moun ki gen ti revni ak moun ki andikape ak amelyore kominikasyon ant ajans ki bay asistans transpò. Konsèy la nan tout eta a ap kontinye fè reyinyon piblik chak lòt mwa e li te kòmanse pouswiv pwojè adisyonèl tankou kreyasyon yon resous transpò One Call / One Click, ak devlopman yon apwòch ki konsantre sou kliyan pou konekte pasaje yo ak sèvis transpò yo. Telechaje yon kopi rapò anyèl Konsèy Kowòdinasyon 2019 lan isit la.


Pataje via
Kopi lyen