ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

DEPLAJE TRANSIT POU VANSE

DEPLAJE TRANSIT POU VANSE NAN WEST BAY, PAWTUCKET AK NEWPORT

RIPTA ap mete ann aplikasyon chanjman sèvis nan Wout 1, 13, 29, 49, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80 ak R-Line, epitou li ajoute twa nouvo wout. Chanjman sèvis sa yo, ki endike anba la a, pral aplike pandan ane kap vini an. Anplis reyajman sèvis pou akomode nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls, chanjman sa yo fè pati yon plan ki pi laj, alontèm pou amelyore sèvis nan kominote West Bay ak South County yo. Kòm yon pati nan Plan Mèt Transpò (TMP), premye kat ane plan an gen ladan ogmante sèvis aktyèl yo, span sèvis yo ak elaji sèvis nan nouvo zòn. Amelyorasyon sèvis sa yo, espesifik pou objektif TMP yo, vize pou amelyore sèvis yo itilize resous veyikil ki egziste deja yo epi pou elaji sèvis kote nou gen yon gwo twou vid ki genyen kounye a.

RIPTA te òganize odyans piblik sou chanjman sa yo nan Warwick, West Warwick, Newport, Pawtucket ak Kingston lendi 4 avril jiska jedi 7 avril 2022. Anvan odyans yo, RIPTA te òganize twa atelye vityèl pou kolekte fidbak piblik sou chanjman yo pwopoze yo.  Klike la a pou w wè nòt pou laprès.

Tanpri woulo liv pou jwenn yon glosè transpò piblik.

Liy R, 1, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80

Reyajman tout sèvis yo nan nouvo Sant Transpò Central Falls/Pawtucket epi repwograme si sa nesesè.

Wout 13 ak 29

Wout 13 (Coventry/Arctic/CCRI)

Interline ak Route 29.  

Wout 29 (Cowesset/Kent County)

Interline ak Route 13.

Realign wout pou opere sèlman ant Conimicut ak CCRI. 

Ogmante span sèvis a 9pm nan jou lasemèn yo.

Ogmante frekans a chak 60 minit nan jou lasemèn ak samdi.

Ajoute sèvis dimanch.

Ogmante span nan sèvis nan jou lasemèn ak dimanch.  

Ogmante frekans soti nan chak 100 minit pou chak 60 minit nan wikenn.

Wout 16 – NOUVO WOUT!

Nouvo wout sa a ta bay sèvis pou CCRI Warwick ak Bald Hill Rd., pandan l ap sèvi tou New England Tech, East Greenwich epi fini nan Quonset Industrial Park.

Sèvis chak jou ak frekans chak 60 minit. 

Wout 23 – NOUVO WOUT!

Nouvo wout sa a ta vwayaje soti nan CCRI nan Sant New England.

90-minit frekans nan jou lasemèn ak wikenn.

Route 49 (Camp St. / Miryam Lopital)

Elimine wout.

Wout 68 – NOUVO WOUT!

Nouvo wout sa a pral konekte katye nan nò Newport ak plaj lokal yo. Vwayaj yo pral vwayaje soti nan CCRI Newport pou ale nan Depatman Sèvis Imen nan Middletown, y ap kanpe nan Newport Transportation Center ak First Beach.

Route 78 (Beverage Hill Ave./ East Providence)

Ogmante frekans a chak 25 minit nan jou lasemèn yo.

Ogmante frekans soti nan chak 90 minit pou chak 45 minit nan dimanch.

Atelye piblik vityèl

Atelye PAWTUCKET PREZANTASYON Fèt sou 3/14/22

PREZANTASYON Atelye WEST BAY Fèt sou 3/15/22

PREZANTASYON Atelye Newport Fèt sou 3/15/22

GLOSÈ TRANSITÈ

Enterlaj konbine de oswa plis wout endepandan ki rive epi ki soti nan yon tèminal komen. Yon otobis ka rive nan yon sant transpò kòm yon sèl wout epi apre yon etap kout, kite kòm yon wout diferan. Sa a ede RIPTA elimine peryòd tan ki pwolonje kote yon otobis ta jis ap estasyone ak pa sèvis. 

Plas de sèvis se lè operasyon yon wout otobis, depi lè depa premye vwayaj nan jounen an nan premye estasyon an, rive nan lè rive nan dènye vwayaj nan jounen an nan dènye estasyon an.

frekans se konbyen fwa yon otobis pran pasaje yo nan yon estasyon.

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap