Enfòmasyon sou move tan ivè

Sèvis pandan move tan ivè grav

Premye priyorite RIPTA se toujou sekirite. Otobis yo pral mache nan gwo lari yo ak otowout yo ki otorize premye pa ekip pou retire nèj.

Lè yon tanpèt frape

Si move tan ivè afekte sèvis otobis, espere dènye enfòmasyon sou sit sa a, Twitter (@RIPTA_RI) ak sou Facebook (RideRIPTA). Ou ka rele 401-781-9400 tou. Estasyon radyo ak televizyon lokal yo pral mete ajou sou sitiyasyon sèvis pandan tanpèt yo.

Si ou dwe vwayaje - mete sekirite an premye

Lè kondisyon sezon fredi ekstrèm egziste, li toujou pi bon pou ou rete kote ou ye a. Si ou absoliman dwe vwayaje, otobis la oswa tren se souvan pi bon opsyon ou. Otobis yo ap kanpe sou sifas nivo kote li an sekirite pou fè sa. Rete lwen twotwa a jiskaske otobis la sispann nèt.

Bundle Up

Mete plizyè kouch ki lach, ki lejè rad cho olye ke yon kouch rad lou. Rad ekstèn yo ta dwe byen tise ak pwodui pou repouse dlo. Mete mouf, ki pi cho pase gan. Mete yon chapo. Pwoteje poumon ou kont lè frèt anpil lè ou kouvri bouch ou lè ou deyò.

Atann reta

Planifye davans epi pran yon vwayaj pi bonè pou asire ke ou rive a lè. Sonje byen - si kondisyon yo ralanti trafik, otobis yo pral retade. Ou dwe asire ke chofè ou ap fè tout sa ki posib pou rete sou orè pandan w ap kenbe sekirite.

Sèvis entèripsyon akòz move tan sezon fredi

RIPTA ka detounen otobis yo sou yon baz wout-pa-wout si kondisyon yo mande sa.

Si yo mete yon wout sou detou, yon alèt ap parèt sou paj orè sou entènèt li yo ak nan paj Alèt Sèvis la. Nou pral regilyèman afiche dènye enfòmasyon sou detou sou sit sa a, Twitter (@RIPTA_RI) ak Facebook (RideRIPTA).

Retire nèj

RIPTA gen apeprè 4,000 estasyon otobis atravè eta a epi li genyen li pi bon pou netwaye tout kote sa yo ak resous ki disponib yo. Nou konte sou gouvènman minisipal yo, biznis yo ak pwopriyetè pwopriyete yo pou ede ak sekirite pyeton yo nan kenbe twotwa yo ak estasyon otobis yo klè. RIPTA retire nèj ak glas nan sant transpò li yo, tankou Kennedy Plaza, e li te anboche yon kontraktè pou retire nèj alantou estasyon yo sou liy R-Liny ki okipe ki soti nan liy Cranston-Providence nan anba lavil Pawtucket.

Apre tanpèt la - retounen nan sèvis regilye

Tou depan de gravite tanpèt la, li ka pran èdtan a jou pou otobis detou retounen nan wout regilye yo. Ankò, tcheke tounen nan sit sa a, Twitter,Facebook oswa rele 401-781-9400 pou konnen ki lè sèvis regilye yo pral rekòmanse.

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap