Pwogram Paratransit RIde

Pwogram RIde

Pwogram RIde la se pou moun ki andikape ki anpeche itilizasyon otobis ki gen wout fiks, RIPTA ofri sèvis paratransit atravè Pwogram RIde, jan Lwa sou Ameriken andikape yo (ADA) egzije sa. ADA Paratransit bay sèvis pòt an pòt epi li mande rezèvasyon davans. 

Sèvis ADA 

Sèvis paratransit yo bay anba ADA a disponib pou yon moun ki gen andikap swa anpeche itilizasyon endepandan nan sistèm wout fiks la oswa anpeche vwayaje ale nan oswa soti nan estasyon otobis yo. Daprè règleman federal yo, Sèvis Paratransit ADA dwe opere nan yon koridò 3/4-mil sou chak bò yon wout fiks. Sèvis ADA opere pandan menm èdtan ke otobis wout fiks la mache. Tout vwayaj ADA dwe kòmanse epi fini nan koridò a.

Pandan peryòd pilòt RIde Anywhere ki pwograme pou fini 31 desanm 2024, kliyan RIde ki kalifye yo ka mande vwayaj deyò zòn sèvis paratransit aktyèl la.


Aksè akademik
Aksè Transpòtasyon Komite Konsiltatif (ATAC)
ADA Itilizatè Gid

Aplikasyon ADA

Kat Zòn Sèvis ADA

Sa a se yon kat entènèt entèaktif ki montre zòn sèvis paratransit RIPTA a. Ou ka sèvi ak lejand ki anba a dwat pou chanje kat jeyografik yo nan zòn sèvis lasemèn, samdi ak dimanch yo. Sèvi ak fonksyon rechèch ki nan kwen anlè dwat pou chèche konnen si adrès ou oswa destinasyon ou tonbe nan zòn sèvis la.

Kat sa a pa konte pou diferan dire sèvis sou wout diferan pandan chak jou. Pou planifikasyon vwayaj ki pi egzak, oswa si w gen difikilte pou w itilize kat sa a, tanpri rele RIPTA Paratransit pou jwenn asistans nan (401) 461-9760.

Ki jan yo Orè vwayaj

Orè Sòti a

ADA vwayaj yo ka pwograme pou nenpòt ki objektif osi ta nan jou a anvan ou vle vwayaje. Lòd kanpe, ki se vwayaj ki fèt sou yon baz chak jou oswa chak semèn tankou vwayaj nan travay oswa lekòl, yo ka pwograme yon fwa.

Rezève woulib ou

Pou fè yon rezèvasyon, rele (401) 461-9760 ant 8:30 am ak 4:30 pm Lendi jiska Samdi. Yo ka mete rezèvasyon nan Dimanch lè w kite yon mesaj vwa detaye ant 8:30am ak 4:30pm. Biwo Ride fèmen nan jou konje RIPTA rekonèt.

Yo nan lòd yo fè yon rezèvasyon, ou ta dwe gen enfòmasyon sa yo:

  • Dat ou vle vwayaje.
  • Adrès ou kòmanse - kote ou vle jwenn sou oswa monte kamyonèt la. Tanpri gen adrès lari egzak la ki gen ladan kòd postal.
  • Adrès destinasyon ou - kote ou vle desann kamyonèt la. Tanpri gen adrès lari egzak la ki gen ladan kòd postal.
  • Tan ou bezwen rive nan destinasyon ou ak tan ou bezwen retounen.

RIde se yon sèvis woulib pataje pou tan vwayaj ou pa ka pwograme nan moman egzak ou mande a. Yon Ajan Sèvis Kliyan RIde ap travay avèk ou pou jwenn yon tan ki mache. Ou ka bezwen rele tounen pita pou chèche konnen ki lè vwayaj ou pwograme.

Menm jou parcours

Padon, nou pa kapab bay parcours menm jou a. Tout parcours yo dwe rezève davans.

 Ap prepare

Ajan Sèvis Kliyan Ride a ap ba ou yon fenèt ki pwograme. Sa a se pa yon tan egzak pick-up. Ou dwe pare yo dwe ranmase nan nenpòt ki lè nan fenèt la pwograme yo. Tanpri, pa rele biwo a pou tcheke woulib ou pandan peryòd 20 minit sa a. Tout kamyonèt nou yo montre logo RIde la. Pafwa vwayaj RIde yo te sèvi pa taksi. Siveye kamyonèt la oswa taksi epi tanpri pare pou ale epi vizib pou chofè a.

Chofè Tann Tan

Pou evite retade lòt pasaje yo, chofè yo ka sèlman tann 5 minit pou ou. Tanpri pare pouw kite lè chofèw rive.

Pou enfòmasyon RIde rele:
(401) 461-9760

Plis Bagay Ou Dwe Konnen Sou Sèvi ak RIde


Pataje woulib  

RIde se yon sèvis transpò piblik. Pandan ke taksi ka sèvi kèk vwayaj nan sèten sikonstans, kamyonèt RIde bay pifò vwayaj ak lòt pasaje yo gen anpil chans yo dwe abò pandan vwayaj ou. Ou ka chanje lè ou chwazi pou vwayaj la oswa wout vwayaj ou pou yon lòt pasaje ka akomode. Van an ka kanpe epi ranmase lòt pasaje pandan li vwayaje nan destinasyon ou an. Pataje monte diminye pri sèvis paratransit la. Orè Ride yo ka mande w pou aksepte fwa rezèvasyon vwayaj ki diferan de tan orijinal ou mande pou ranmase, epi tan rezèvasyon ou ka chanje pou plis pasaje ka sèvi.

Taksi

Kèk vwayaj RIde yo te sèvi pa taksi lè bezwen an rive. Pri tikè yo menm aplike nan vwayaj RIde sèvi pa taksi. Kabin pa ka mande.


Anilasyon

Ou dwe fè nou konnen anile ou pi vit ke posib epi omwen de zè de tan anvan lè pwograme pou ranmase ou pou kamyonèt nou yo ap lib pou ranmase lòt pasaje yo. 

Anile ki pa fèt nan fason sa a pral trete kòm "pa gen okenn-montre”. Ride rezève dwa pou sispann sèvis pou yon peryòd tan rezonab pou pasaje ki montre yon modèl oswa pratik vwayaj ki manke yo.

Reta

Trafik, move tan, oswa lòt reta ka pafwa rezilta nan yon pick-up an reta ki inevitab. Tanpri rete tann jiskaske fen fenèt la 20-minit anvan yo rele nou mande sou woulib ou. Nou pral fè tout efò yo ranmase ou alè.

Asistans pasaje yo

Tout sèvis RIde se pòt-a-pòt, jan sa nesesè. Chofè yo resevwa fòmasyon pou ede ou epi yo sansib a bezwen ou yo. Sepandan, chofè yo pa antre nan kay yo epi yo pa ale pi lwen pase gwoup prensipal yon bilding. Chofè yo tou pa gen dwa leve pasaje oswa aparèy mobilite leve, li desann eskalye. Pasaje yo dwe fè lòt aranjman pou asistans nan ka sa yo. Chofè yo tou pa gen dwa pote sak makèt oswa lòt pakè.

Sekirite

Pou sekirite ou ak sekirite lòt moun, ou dwe itilize yon senti sekirite toutan. Si ou bezwen asistans, tanpri mande chofè ou. Si ou sèvi ak yon chèz woulant oswa lòt aparèy mobilite, chofè ou ap an sekirite aparèy la lè l sèvi avèk yon sistèm kat pwen epi ou dwe itilize yon janm ak senti zepòl nan adisyon a nenpòt senti ou ka genyen sou aparèy mobilite ou. Nan ka yon ijans, swiv direksyon chofè ou.

Nèj ak glas

Si gen yon tanpèt sezon fredi oswa lòt ijans, tanpri gade pou anons medya konsènan RIde Sèvis. Asire ou ke antre ou ak pasaj pyeton yo klè nan glas ak lanèj. Sa ap fè li pi an sekirite pou machin nou yo ak chofè yo pou yo ale nan ou. Règleman move tan sevè.

Tip

Tanpri, pa ofri konsèy pou chofè yo. Chofè yo pa gen dwa aksepte konsèy oswa kado.

Shopping Bags

Nimewo a nan sak fè makèt / pote-limite limite a sa sèlman pasaje a ka pote sou kamyonèt la nan yon vwayaj sèl. Chofè yo pa gen dwa pote valiz ou.

Bèt Sèvis

Bèt sèvis yo akeyi sou kamyonèt la. Lè w ap rezève yon vwayaj, tanpri kite RIde Ajan Sèvis Kliyan an (CSA) konnen si w ap vwayaje ak yon bèt sèvis.

Koutwazi

Kòm yon koutwazi bay lòt moun, fimen, manje, bwè, ak jwe radyo yo pa pèmèt sou kamyonèt la.


Règleman

Pa gen Règleman Montre

Demann pou Dokiman Modifikasyon Rezonab

RIPTA ADA Règleman Kondwit Kliyan

Ride Politik Vizitè

Règleman Anile move tan


Kesyon, Kòmantè, Plent?           

Koman nou ye Nou ta renmen konnen ki sa ou panse sou sèvis nou yo. Kesyon, kòmantè, oswa plent yo ka voye nan adrès ki anba a oswa ou ka rele biwo administratif RIde nan 461-8130 lendi jiska vandredi ant èdtan 8:30 am ak 4:30 pm.

Sèvis Kliyan
Pwogram RIde la
705 Elmwood Avenue
Providence, RI 02907

Si ou gen yon plent oswa kòmantè sou sèvis, tanpri gen dat ak lè evènman an ak nimewo kamyonèt la oswa non chofè lè ou rele.

Elijiblite Pou Règleman Sèvis Paratransit Lwa Ameriken Andikape yo (ADA) RIPTA

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap