ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Granmoun aje

RIPTA konfòme li avèk direktiv transpò federal yo epi li ofri anbakman demi-pri pou granmoun aje ak moun andikape, kèlkeswa revni yo, pandan lè OFF PEAK. Pasaje ki enskri nan pwogram sa a bay kat idantifikasyon foto "Valid Off Peak". Pasaje sa yo peye tout pri tikè yo pandan lè sèvis pik RIPTA (7 am-9am ak 3 pm-6pm) nan lasemèn. Yo kapab itilize yon kat Medicare tou pou monte.

Si ou gen plis pase 65 an epi ou tou ti revni ou ka kalifye pou plis asistans nan kad Pwogram Redwi Pri Otobis RIPTA pou Granmoun Aje ak Moun ki Andikape. Pasaje ki kalifye pou pwogram sa a kounye a kapab monte gratis.

tanpri klike isit la pou plis enfòmasyon.

FOTO IDANTIFIKASYON LIS PRI Biwo

Nouvo kliyan ...... $ 10.00

Renouvèlman kliyan $ 10.00

Kat domaje. . . . $ 20.00

Tout ranplasman. . $ 20.00

Kat ranplasman yo pèdi, yo vòlè li oswa kat domaje.

Kat domaje yo se kat ki bese, fann oswa ki gen nenpòt domaj vizib. Pou mande yon kat ranplasman, enprime epi ranpli Fòm Demann Kat Ranplasman an. Fòm Demann Ranplasman Kat la ak kat ki domaje a dwe poste, ansanm avèk Frè Kat Ranplasman an, nan Biwo ID Photo nan 705 Elmwood Avenue, Providence, RI, 02907.

Yo anile frè kat ranplasman an pou kat ki pa fonksyone. Yon kat ki pa fonksyone se yon kat ki pa gen okenn domaj sou li, men ki pa kapab li pa bwat la. Yon fwa RIPTA verifye ke kat la fonksyone byen, epi li pa domaje, yo pral voye yon nouvo kat ranplasman pa lapòs ba ou.

Lajan, kat kredi ak kat debi sèlman. Yo pap aksepte okenn chèk pèsonèl.

Si ou gen nenpòt kesyon konsènan pwogram nan, tanpri rele 401-784-9500 ext. 2012.

Pou yon gid konplè sou lòt opsyon transpò pou granmoun aje yo, gade isit la.

Pataje via
Kopi lyen