Granmoun aje

RIPTA konfòme li avèk direktiv transpò federal yo epi li ofri mwatye pri pou monte pou granmoun aje ak moun andikape, kèlkeswa revni yo, pandan * OFF-PEAK èdtan. Pasaje ki enskri nan pwogram sa a yo bay vag foto ID kat entelijan. Pasaje sa yo peye tout pri tikè yo pandan lè sèvis RIPTA pik (7 am-9am ak 3 pm-6pm) nan jou lasemèn yo. Yo kapab itilize yon kat Medicare tou pou monte.

* Wikenn ak Jou Ferye yo OFF-PEAK.

Klike la a pou w wè “Kijan Pou w monte” pou granmoun aje yo.

Si ou gen plis pase 65 an epi ou tou ti revni ou ka kalifye pou plis asistans anba Pwogram Redwi Pri Otobis RIPTA pou Granmoun Aje ak Moun ki Andikape ki pa gen anpil revni.  Pasaje ki kalifye pou pwogram sa a kounye a kapab monte gratis. 

tanpri klike isit la pou plis enfòmasyon.

FOTO IDANTIFIKASYON LIS PRI Biwo

Nouvo kliyan ...... $ 10.00

Renouvèlman kliyan $ 10.00

Kat domaje. . . . $ 20.00

Tout ranplasman. . $ 20.00

Kat ranplasman yo pèdi, yo vòlè li oswa kat domaje.

Kat domaje yo se kat ki bese, fann oswa ki gen nenpòt domaj vizib. Pou mande yon kat ranplasman, enprime epi ranpli Fòm Demann Kat Ranplasman an. Fòm Demann Kat Ranplasman an ak kat domaje a dwe poste, ansanm avèk Frè Kat Ranplasman an, nan Biwo ID Foto nan 705 Elmwood Avenue, Providence, RI, 02907.

Yo anile frè kat ranplasman an pou kat ki pa fonksyone. Yon kat ki pa fonksyone se yon kat ki pa gen okenn domaj sou li, men ki pa kapab li pa bwat la. Yon fwa RIPTA verifye ke kat la fonksyone byen, epi li pa domaje, yo pral voye yon nouvo kat ranplasman pa lapòs ba ou.

Lajan, kat kredi ak kat debi sèlmanYo pap aksepte okenn chèk pèsonèl.

Si ou gen nenpòt kesyon konsènan pwogram nan, tanpri rele 401-784-9500 ext. 2012.

Pou yon gid konplè sou lòt opsyon transpò pou granmoun aje yo, gade isit la.

Endikasyon pou monte RIPTA

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap