Enfòmasyon sou Otobis pou Elèv Lekòl Segondè Providence Detay >>

Pwopoze Sant Transpò Dorrance Street

TANPRI TCHEKE TOUNEN POU MIZAJOU
DÈNYE MIJOU: 17 avril 2023

Abònman pou w ka resevwa mizajou sou pwojè sa a 
Bilten Sant Transpò Dorrance St

Klike la a pou li dènye bilten Dorrance St. Transit Center.

Nouvo Sant Transpò Anba Lavil Inovatè

Yon pwopozisyon pou yon RIPTA k ap grandi: Dorrance Street Transit Center

Nouvo Sant Transpò a pral modènize sistèm transpò Rhode Island, amelyore eksperyans pou pasaje yo, diminye enpak nou sou anviwònman an epi kreye yon sant vil ki pi fonksyonèl.

Nouvo sant transpò piblik la ta:

  • Kenbe transfè pou tout pasaje yo nan yon sèl kote
  • Pran avantaj de ki fèk konstwi a Konektè transpò anba lavil
  • Amelyore eksperyans pasaje yo atravè pi bèl, pi abondan ekipman pou pasaje yo
  • Kreye yon espas eksklizif pou aktivite transpò piblik ak aktivite siplemantè ki amelyore, men ki pa konfli ak transpò piblik
  • Pèmèt kwasans sistèm transpò piblik la jan sa endike nan Transit Forward RI 2040 Master Plan

Etap Aktyèl: Demann pou Pwopozisyon

Gouvènè Dan McKee te anonse ke Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral lanse yon Demann pou pwopozisyon sou 17 janvye 2023, pou devlopman ansanm nan yon nouvo, modèn Sant Transit sou Dorrance Street nan Downtown Providence. RIPTA ap chèche ekspètiz devlopè prive atravè peyi a pou ide fonse e inovatè pou gide konsepsyon, konstriksyon ak operasyon nouvo etablisman an.

Yo te mande antite ki kalifye ak eksperyans nan sektè prive a pou yo soumèt pwopozisyon pou konsepsyon, bati, finanse, opere ak kenbe Sant Transpò a atravè yon modèl livrezon pwojè devlopman konjwen pwogresif. Repons yo te dwe 17 avril 2023 epi yo pral chwazi yon òf genyen nan sezon prentan an. Apati de sa, yon peryòd solid nan dyalòg piblik ak opinyon ak patnè chwazi a pral kòmanse pwosesis la nan kreye desen pou nouvo sant la.

Piblik Reyinyon ak Prezantasyon

RIPTA ak RIDOT te fè reyinyon vityèl ak an pèsòn pou piblik la soumèt opinyon yo sou devlopman nouvo enstalasyon transpò piblik sa a.

Videyo anrejistreman Reyinyon Piblik 02/24/22 sou Sant Transpò Pwopoze a

Anrejistreman evènman endistri RIPTA Dorrance Street REOI

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

KENNEDY PLAZA

RIPTA se yon ajans k ap grandi ki konsantre sou amelyore sèvis otobis yo, ki gen ladan ajoute frekans nan wout yo ak elaji èdtan nou nan operasyon yo. Lè nou konbine avèk lefèt ke RIPTA te depase Kennedy Plaza, nou pa ka bay okenn sèvis adisyonèl pandan lè pi gwo lasemèn yo akòz defi espas aktyèl la. Pasaje nou yo merite sèvis amelyore, plis ekipman, koneksyon otobis ki pa mande pou yo mache nan yon pak nan mitan lannwit, yon espas datant andedan kay ki laj – bagay RIPTA pa ka ofri nan Kennedy Plaza.

Anplis de sa, RIPTA pa posede pwopriyete nan Kennedy Plaza; nou se yon lokatè. Gen kontwòl pwòp pwopriyete nou nan anba lavil Providence se yon bagay Otorite a pa janm genyen. Lè w genyen sa, RIPTA ta kapab konstwi pi bon enfrastrikti pou pasaje transpò piblik yo. Sa a se yon opòtinite reyèl pou fè avanse sistèm nou an.

Wi. RIPTA pral kenbe frekans 5 minit pou rive nan Kennedy Plaza atravè Konektè transpò anba lavil (DTC).

Yon sant transpò piblik nan mitan yon pak piblik ak sant artistik se yon dinamik enpè ki te kreye tansyon ant diferan itilizasyon yo. Yon pak piblik ankouraje moun yo pandye nan espas vèt. Kòm yon ajans transpò piblik, RIPTA enterese pou fè moun antre ak soti nan vil la nan destinasyon yo. RIPTA pa vle kreye yon espas ki stigmatize moun. Nou konprann ke gen yon popilasyon ki trè vilnerab ki depann sou transpò piblik pou deplase; nou pa vle afekte yo negatif. RIPTA pran angajman pou l pwoteje popilasyon sa a pandan n ap fè tranzisyon nan yon nouvo sant transpò piblik. Sa gen ladann kominikasyon klè ak efò sansibilizasyon, ansanm ak kowòdone ak founisè sèvis sosyal pandan tout pwojè sa a.

No Montan an dola pa gen pwoblèm – Kennedy Plaza se finalman yon pak piblik ki gen opòtinite limite pou amelyore transpò nan plas la. Sa limite anpil kapasite RIPTA pou elaji transpò piblik nan Kennedy Plaza; gen yon kantite limite espas transpò disponib. Anplis de sa, RIPTA pa posede pwopriyete nan Kennedy Plaza; nou se yon lokatè. RIPTA pa posede oswa pa gen dwa sou espas sa a pi lwen pase kondisyon kontra lwaye a.

No An 2014, votè yo te apwouve yon kosyon $35M pou amelyore enfrastrikti transpò. Motivasyon prensipal RIPTA pou pwopoze yon nouvo lokal sant transpò piblik se amelyore rezo transpò piblik la epi prepare pou kwasans lan. RIPTA te toujou diskite sou kèk nivo pou deplase soti nan Kennedy Plaza ak bati yon pi bon sant transpò piblik pou pasaje nou yo.

AMENIT

Zòn datant andedan kay la kontwole klima - Wi

Zòn datant deyò ki kouvri – Wi

Estasyon rechaj telefòn selilè / laptop – Wi

Twalèt aksesib - Wi

Amelyore wayfinding - Wi

Syèj - Wi

Enfòmasyon sou bis an tan reyèl - Wi

Machin lavant pri - Wi

Sekirize pakin/depo pou bisiklèt – Wi

Estasyon reparasyon bisiklèt - Wi

Lanp chalè pou zòn datant deyò - Wi

Aksè piblik nan WiFi - Wi

Estasyon rechaj elektrik pou bisiklèt - Wi

Enstalasyon jwe timoun yo - pou konsidere kòm yon pati nan devlopman pwojè

Sal laktasyon - yo dwe konsidere kòm yon pati nan devlopman pwojè

RIPTA pral eksplore kijan li ta posib pou mete resous sèvis sosyal yo.

No RIPTA pran angajman pou l anpeche ekipman enpòtan pou pasaje yo pa mete valè nan pwojè sa a.

DORRANCE ST. SANT TRANSIT

Wi. RIPTA pral posede yon pòsyon nan sant transpò piblik la pou nou gen kontwòl sou pwòp pwopriyete nou yo epi yo pral kapab asire yon wo nivo ak kontinwite nan sèvis pasaje nou yo.

Pwojè a pral delivre lè l sèvi avèk yon estrikti kontra pwogresif. Pandan premye faz la, Konpayi Pwojè yo chwazi a pral travay avèk RIPTA ak piblik la pou echèl, konsepsyon ak pri Pwojè a pou asire ke li reflete valè kominote a, pandan y ap toujou abòdab. Se sèlman apre desen yo te avanse a apeprè 60% ke nou pral konnen pri a, men pri yo pral detèmine sou yon baz louvri-liv asire transparans.

Nan ane 2014, votè yo te apwouve yon kosyon enfrastrikti sant transpò piblik $35M ki ta pèmèt Eta Rhode Island finanse amelyorasyon ak renovasyon nan enfrastrikti sant transpò mas atravè eta a. RIPTA ap bezwen plis lajan anplis sa a pou konplete sant transpò a.

RIPTA ka itilize fon sa yo kòm yon match eta pou aplike pou lòt opòtinite sibvansyon federal.

Anplis de sa, yon patenarya piblik-prive pral pèmèt RIPTA pwofite opòtinite elaji kapital prive. 

RIPTA pral travay sou konsepsyon yon bilding - ak anviwònman ki antoure li - ki priyorite sekirite pandan pwojè a ap avanse. Sa gen ladann bon jan ekleraj, bwat ijans ki plase estratejikman, yon plan evakyasyon ijans ak yon anfaz sou sekirite pyeton yo. Nou vle kreye yon sant transpò ki pa mande pou pasaje yo travèse anpil lari. Pasaje yo pral kapab transfere nan yon anviwònman ki an sekirite ak kontwole ke posib.

RIPTA pa gen jiridiksyon sou rezo wout la, men RIPTA pral kowòdone ak Vil Providence ak RIDOT pou travay pou sa.

Kennedy Plaza se yon espas ki gaye – gen plas pwòp RIPTA opere ki gen ladann abri otobis yo, zòn ki toupre Burnside Park ak estasyon otobis yo sou Exchange Terrace. Pa gen okenn fason yo konsolide tout bagay sa yo nan yon zòn sa a - gen yon pak piblik ak patinè atistik la. Ou pa ka fè anprint sa a pi piti. Sepandan, RIPTA ka anfòm plis nan yon anprint ki pi piti paske nou pa oblije travay sou byen ki deja egziste ki pa mobil; plis ka anfòm nan yon espas ki pi piti pa konsepsyon. RIPTA ap travay ak RIDOT ak ekip planifikasyon li a pou asire nou ka anfòm nan sa n ap pwopoze isit la. Nou gen konfyans gen ase espas nan sit yo pwopoze a pou akomode kwasans transpò piblik nan lavni.

Wi. RIPTA pran angajman pou yon siyal ki klè ak aksesib.

Bilding lan pral ouvri pandan lè sèvis transpò piblik yo, epi li pral gen reprezantan sèvis kliyan ki disponib.

RIPTA dènyèman te fè yon sondaj pasaje yo ki te gade nan kòmansman ak nan fen destinasyon pasaje yo. RIPTA pral analize done sa yo pandan n ap pase nan pwosesis sa a. Objektif la se pou minimize distans yo mache pou moun si yo ale yon lòt kote pase Kennedy Plaza.

TREN AK KONEKSYON ENTÈ ETA

Wi. DTC a, ak lòt wout seleksyone yo, pral soti dirèkteman nan nouvo sant transpò piblik sa a pou rive nan estasyon tren an. Li pral kowòdone nan yon fason ki fè sans pou pasaje yo.

RIPTA pral travay ak enjenyè trafik RIDOT pou asire ke pwojè sa a pa kreye blokaj nan anba lavil Providence.

Nou pa prevwa gen ase espas pou akomode otobis antrenè ant eta yo nan etablisman sa a, men li pral eksplore pandan pwosesis konsepsyon an. Pasaje yo ka pran wout 27, 28 oswa 92 pou rive nan Sant Konvansyon RI a pou fè koneksyon sa a.

Wi. RIPTA te fè anpil efò nan gade nan bati yon sant transpò piblik nan Estasyon Providence. Malerezman, devlopman ak itilizasyon espas sa a trè limite.

PATÈNATIA PUBLIK-PRIVE (P3)

Yon Patenarya Piblik-Prive se yon fason pou delivre yon pwojè ki pèmèt yon ajans piblik (RIPTA) kowòdone dirèkteman ak yon pwomotè prive alafwa pou konstwi etablisman an epi pou bay operasyon ak antretyen etablisman an alontèm. Aranjman sa a pèmèt RIPTA konsantre sou sa li fè pi byen - bay sèvis transpò piblik - pandan y ap asire ke bilding lan kenbe nan yon wo nivo. 

Wi, Kennedy Plaza se espas ki gen plizyè itilizasyon. Diferans prensipal la se ke gen yon pak piblik istorik nan mitan Kennedy Plaza. Estasyon otobis yo pa pratik pou ale nan - pasaje yo dwe travèse Exchange Terrace oswa Washington Street oswa mache nan pak la. Nan nouvo sant transpò piblik la, restoran ak detay yo pral fèt alantou sèvis transpò piblik yo. Transpò vini an premye. Tout lòt bagay ta dwe ko-lokalize.

RIPTA konnen ke gen risk ki bezwen konsidere ak bese nan konsepsyon pwojè sa a. RIPTA pral pote bon ekspètiz pou kreye yon aranjman benefisye, ki gen ladann angajman pou aksè, mendèv, antretyen chak jou, jesyon an detay ak plis ankò.

Yon P3 ta bay RIPTA aksè a kapital prive, ansanm ak konpetans ak byen patnè sektè prive a, ki ka ede pote lòt resous ak revni pou RIPTA kapab konstwi sant transpò pasaje li yo merite.

RIPTA pran angajman pou l enkli lojman ki pral bon mache. Pandan pwojè a ap devlope, RIPTA pral kontinye travay ak ajans patnè ak gwoup ki espesyalize nan lojman pou asire eleman lojman an konsistan avèk meyè pratik nan zòn sa a.

PLAN MÈT TRANSIT (TMP)

TMP a mande pou ogmante frekans ak span sèvis, nouvo mòd transpò, ak pi bon koneksyon. Etablisman sa a pral fèt ak tout objektif sa yo nan tèt ou.

Wi. Yon tèm renouvlab RIPTA te tande pandan kontak pou Plan Direktè Transpò li a se ke pasaje yo pa vle transfere anba lavil lè li pa fè sans. RIPTA ap chèche mete ann aplikasyon wout kwa-vil. 

PERYÒD TRANZIZYON

Wi.  RIPTA pran angajman pou fè sa a yon tranzisyon san pwoblèm pou tout pasaje yo - espesyalman pasaje vilnerab yo. Jiska prezan, RIPTA te konsilte Komite Konsiltatif Transpòtasyon Aksesib (ATAC) nou an sou pwojè sa a epi l ap kontinye angaje yo epi konsilte otank gwoup posib pou fè tranzisyon sa a yon fason ki san pwoblèm.

RIPTA pral planifye yon kontak vaste yon fwa sant transpò piblik la louvri. Sa gen ladann ede pasaje yo jwenn kote estasyon otobis yo ak aksè a ekipman yo. 

ETAP KI VIN APRE

RIPTA te fikse yon objektif agresif, men ki ka atenn pou l bay yon Sant Transpò ki serye pa 2026 oswa 2027 (Plan Direktè Transpò, "Transit Forward RI 2040"). Nan mwa janvye 2023, RIPTA te envite lidè endistri yo pou yo reponn yon RFP pou pwojè a. Repons yo dwe 17 avril 2023 epi yo pral chwazi yon òf genyen nan sezon prentan an. Apati de sa, yon peryòd solid nan dyalòg piblik ak opinyon ak patnè chwazi a pral kòmanse pwosesis la nan kreye desen pou nouvo sant la. 

Sa a pral mete ajou kòm RIPTA gen plis enfòmasyon ki disponib.

Wi. Plizyè kòmantè ak sijesyon piblik la bay jiska prezan, ki gen ladan amelyore eksperyans pasaje yo ak zòn datant andedan kay la ak ki kouvri/chofe deyò ki kontwole klima, chèz, amelyore fason pou jwenn wout, enfòmasyon ak sistèm tikè, depo bisiklèt ak estasyon reparasyon, yo tout te enkòpore. nan RFP la. Yon fwa yo chwazi yon soumisyonè, nou pral lanse yon peryòd solid nan dyalòg piblik ak opinyon ak patnè chwazi a pou enfòme kreyasyon konsepsyon preliminè pou nouvo sant la.

Dorrance Street Transit Center Konsèpyèl Wout Redesign

Gade wout otobis yo pwopoze pou ale ak pou soti nan sant transpò yo pwopoze a.

Rann inisyal nan Future Transit Center

Kopi lyen
Powered by Social Snap