Sant Transpò Pwopoze a

Abònman pou w ka resevwa mizajou sou pwojè sa a 
Providence Transit Center Public Outreach Survey / Centro de Tránsito de Providence Encuesta de Difusión Pública

RIPTA ap chèche amelyore aksè transpò piblik pou tout moun Rhode Islands atravè yon nouvo sant transpò modèn nan Providence. Menmsi nou toujou nan premye etap yo, nou konprann ki jan pwojè sa a enpòtan pou tout eta a – epi nou devwe pou travay ansanm ak piblik la sou sa. Se poutèt sa nou bezwen tande pale de ou! Klike la a yo pran sondaj la.

RIPTA chèche amelyore aksè nan transpò piblik pou tout moun ki rete nan Rhode Island atravè yon nouvo Centrode Tránsito de última generación en Providence. Malgre ke toujou nou nan premye etap yo, nou konprann enpòtans sa a ke se pwojè a pou tout eta a epi nou dedye a travay ouvètman ak piblik la. Es por eso que necesitamos saber opinyon! Klike la a.

Reyinyon Viryèl/Reunión Pública Virtual: 29 me 2024.

Eksprime opinyon w sou Sant Transpò Providence alavni! Ou pa ka ale nan youn nan reyinyon an pèsòn nou yo? Join nou sou Entènèt Mèkredi 29 Me 2024 soti 12pm jiska 1pm. Klike la a kapab enskri.

¡Eksprime opinyon w sou avni Centro de Tránsito de Providence! ¿No puede asistir a una de nuestras reuniones en persona? Únase a nosotros en línea el miércoles 29 de mayo de 12pm a 1pm. Klike la a enskri

Atelye Piblik/Reunión Pública: 30 me 2024.

Eksprime opinyon w sou Sant Transpò Providence alavni! Pase nenpòt ki lè soti 4pm rive 7pm jedi 30 me 2024 nan CCRI Knight Campus la nan Warwick. Evènman fanmi sa a pral genyen tradiktè Panyòl ak Pòtigè ansanm ak yon entèprèt lang siy. Yo pral sèvi ak rafrechisman. Klike sou isit la pou RSVP.

¡Expresa ou opinyon sou avni Centro de Tránsito de Providence! Vizite nan nenpòt moman de 4 pm a 7 pm el jueves 30 de mayo de 2024 nan CCRI Knight Campus nan Warwick. Evènman ki abitye gen ladann tradiksyon espayòl ak pòtigè, konsa tankou yon entèprete langaj sèn. Se servirán refrescos. Klike la a para confirmar su asistans.

Bilten Sant Transpò Providence

Klike la a pou li dènye bilten Sant Transpò Providence a.

A Pwopo

Nouvo sant transpò piblik RIPTA a.

Plis enfòmasyon

Angajman Piblik

Ki jan ou ka patisipe?

Plis enfòmasyon

Kèk kesyon ak tout repons

Tout sa ou bezwen konnen sou pwojè sa a.

Plis enfòmasyon

Moun Rhode Island yo merite yon sant transpò ki an sekirite, modèn ak ekipman modèn, e nou pran angajman pou fè sa yon reyalite.

Pandan tout pwojè sa a, nou pral angaje ak pasaje yo, defansè yo, ak lòt moun ki gen enterè yo nan yon pwosesis piblik solid pou lokalize ak konsepsyon nouvo sant transpò piblik sa a.

A Pwopo Pwojè sa a

Ki sa ki

Nou pral konstwi yon nouvo sant transpò modèn ak ekipman modèn ki baze sou fidbak pasaje yo ak chofè RIPTA yo.

Nouvo sant transpò piblik sa a pral amelyore sekirite pasaje yo. Li pral enkli bon jan ekleraj, ak yon anfaz sou sekirite pyeton yo. Nou vle kreye yon sant transpò ki pa mande pou pasaje yo travèse anpil lari. Pasaje yo pral kapab transfere nan yon anviwònman ki an sekirite ak kontwole. Sant sa a pral konekte tou ak lòt opsyon transpò piblik, ki bati pou minimize transfè yo ak maksimize efikasite pou pasaje yo. Li pral genyen yon lyen dirèk ak Estasyon Tren Providence, Kennedy Plaza, Sant Konvansyon Rhode Island, ak lòt zòn ki gen anpil trafik.

Poukisa

RIPTA te depase sant aktyèl li nan Kennedy Plaza, epi limit espas sa a anpeche konstriksyon kalite enstalasyon modèn, ki an sekirite, andedan kay pasaje yo merite.

Yon sant transpò piblik nan mitan yon pak piblik ak sant artistik se yon dinamik difisil ki te kreye tansyon ant diferan itilizasyon yo. Estasyon otobis yo pa pratik pou ale nan - pasaje yo dwe travèse Exchange Terrace oswa Washington Street oswa mache nan pak la.

Nan nouvo sant transpò piblik la, restoran ak detay yo pral fèt alantou sèvis transpò piblik yo. Transpò vini an premye, ak tout lòt bagay ta dwe ko-lokalize.

RIPTA konsantre sou amelyore sèvis otobis yo, ki gen ladan ajoute frekans nan wout yo ak elaji èdtan operasyon nou yo. Akoz limit espas ki genyen nan Kennedy Plaza, pasaje nou yo merite sèvis amelyore, plis ekipman, koneksyon otobis ki priyorite sekirite pyeton yo, yon espas datant andedan kay ki laj – bagay RIPTA pa ka ofri nan Kennedy Plaza.

Anplis de sa, RIPTA pa posede pwopriyete nan Kennedy Plaza; nou se yon lokatè. Lè nou gen kontwòl pwòp pwopriyete nou an nan sant vil Providence ta bay RIPTA kapasite pou konstwi pi bon enfrastrikti pou pasaje transpò piblik yo. Sa a se yon opòtinite reyèl pou fè avanse sistèm nou an.

Angajman Piblik

Pwosesis sit ak konsepsyon sa a pral gide pa piblik la, epi nou pran angajman pou mete vwa tout moun ki gen enterè yo nan chak etap pwojè sa a.

Dezyèm sesyon angajman piblik la ap fèt jedi 30 me 2024 ant 4è ak 7è nan aswè CCRI Knight Campus nan Warwick. Sa a pral yon chans pou manm piblik la bay opinyon yo sou pwojè sa a. KLIKE LA POU RSVP.

Lòt sesyon angajman piblik yo pral fèt regilyèman pandan tout pwosesis sa a - tcheke tounen isit la pou plis enfòmasyon oswa enskri pou bilten nou an. isit la.

Si ou pa kapab ale nan sesyon sa yo oswa ou vle bay fidbak pa imel, tanpri voye panse ou bay transitcenter@ripta.com

Pale Transpò nan AMP la!

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

KENNEDY PLAZA

RIPTA se yon ajans k ap grandi ki konsantre sou amelyore sèvis otobis yo, ki gen ladan ajoute frekans nan wout yo ak elaji èdtan nou yo nan operasyon yo. Espas aktyèl la nan Kennedy Plaza pa ase gwo oswa konfigirasyon ase byen pou nou bay nivo sèvis n ap planifye pou Plan Mèt Transpò. Menm kounye a, ajoute sèvis pandan lè pik nan lasemèn nou yo prezante defi lojistik reyèl.

Anplis de sa, RIPTA pa posede pwopriyete nan Kennedy Plaza; nou se yon lokatè. Gen kontwòl pwòp pwopriyete nou nan anba lavil Providence se yon bagay Otorite a pa janm genyen. Si w genyen sa, sa ta bay RIPTA kapasite pou l konstwi pi bon enfrastrikti pou pasaje transpò piblik yo. Pasaje nou yo merite sèvis amelyore, plis ekipman, koneksyon otobis ki pa mande pou mache nan yon pak nan mitan lannwit, yon zòn datant andedan kay ki laj – bagay RIPTA pa ka ofri nan Kennedy Plaza. Sa a se yon opòtinite reyèl pou fè avanse sistèm nou an.

Wi. RIPTA pral kenbe frekans 5 minit pou rive nan Kennedy Plaza atravè Konektè transpò anba lavil (DTC).

Kòm yon ajans transpò piblik, RIPTA enterese pou fè moun antre ak soti nan vil la nan destinasyon yo. RIPTA pa vle kreye yon espas ki stigmatize moun. Nou konprann ke gen pasaje ki konte sou transpò piblik pou deplase; nou pa vle afekte yo negatif. RIPTA pran angajman pou l minimize konsekans negatif yo pandan n ap fè tranzisyon nan yon nouvo sant transpò piblik lè n enkòpore fidbak piblik la byen bonè. Sa gen ladann kominikasyon klè ak efò sansibilizasyon, ansanm ak kowòdone ak founisè sèvis sosyal pandan tout pwojè sa a.

No Montan an dola pa gen pwoblèm – Kennedy Plaza se finalman yon pak piblik ki gen opòtinite limite pou amelyore transpò nan plas la. Sa limite anpil kapasite RIPTA pou elaji transpò piblik nan Kennedy Plaza; gen yon kantite limite espas transpò disponib. Anplis de sa, RIPTA pa posede pwopriyete nan Kennedy Plaza; nou se yon lokatè. RIPTA pa posede oswa pa gen dwa sou espas sa a pi lwen pase kondisyon kontra lwaye a.

No An 2014, votè yo te apwouve yon kosyon $35M pou amelyore enfrastrikti transpò. Motivasyon prensipal RIPTA pou pwopoze yon nouvo lokal sant transpò piblik se amelyore rezo transpò piblik la epi prepare pou kwasans lan. RIPTA te toujou diskite sou kèk nivo pou deplase soti nan Kennedy Plaza ak bati yon pi bon sant transpò piblik pou pasaje nou yo.

AMENIT

N ap fè kontak piblik pou aprann ki kalite ekipman pasaje nou yo ak chofè RIPTA yo ta renmen wè nan yon nouvo sant transpò piblik.

SANT TRANSIT PROVIDENCE

Wi. RIPTA pral posede yon pòsyon nan sant transpò piblik la pou nou gen kontwòl sou pwòp pwopriyete nou yo epi yo pral kapab asire yon wo nivo ak kontinwite nan sèvis pasaje nou yo.

Nan Faz 1, Next Wave Partners pral travay avèk RIPTA ak piblik la pou lokalize, konsepsyon, ak pri pwojè a pou asire ke li reflete valè kominote yo pandan y ap rete abòdab.

Nan ane 2014, votè yo te apwouve yon kosyon enfrastrikti sant transpò piblik $35M ki pèmèt Eta Rhode Island finanse amelyorasyon ak renovasyon nan enfrastrikti sant transpò piblik. RIPTA ka itilize fon sa yo kòm yon match eta pou aplike pou lòt opòtinite sibvansyon federal. Anplis de sa, yon patenarya piblik-prive pèmèt RIPTA pwofite opòtinite elaji kapital prive.

RIPTA pral travay sou konsepsyon yon bilding - ak anviwònman ki antoure li - ki priyorite sekirite pandan pwojè a ap avanse. Sa gen ladann bon jan ekleraj, bwat ijans ki plase estratejikman, yon plan evakyasyon ijans ak yon anfaz sou sekirite pyeton yo. Nou vle kreye yon sant transpò ki pa mande pou pasaje yo travèse anpil lari. Pasaje yo pral kapab transfere nan yon anviwònman ki an sekirite ak kontwole ke posib.

RIPTA pa gen jiridiksyon sou rezo wout la, men RIPTA pral kowòdone ak Vil Providence ak RIDOT pou travay pou sa.

Kennedy Plaza se yon espas ki gaye – gen plas pwòp RIPTA opere ki gen ladann abri otobis yo, zòn ki toupre Burnside Park ak estasyon otobis yo sou Exchange Terrace. Pa gen okenn fason yo konsolide tout bagay sa yo nan yon zòn sa a - gen yon pak piblik ak patinè atistik la. Ou pa ka fè anprint sa a pi piti. Sepandan, RIPTA ka anfòm plis nan yon anprint ki pi piti paske nou pa oblije travay sou byen ki deja egziste ki pa mobil; plis ka anfòm nan yon espas ki pi piti pa konsepsyon. RIPTA ap travay ak RIDOT ak ekip planifikasyon li a pou asire nou ka anfòm nan sa n ap pwopoze isit la. Nou gen konfyans gen ase espas nan sit yo pwopoze a pou akomode kwasans transpò piblik nan lavni.

Wi. RIPTA pran angajman pou yon siyal ki klè ak aksesib.

Bilding lan pral ouvri pandan lè sèvis transpò piblik yo, epi li pral gen reprezantan sèvis kliyan ki disponib.

RIPTA dènyèman te fè yon sondaj pasaje yo ki te gade nan kòmansman ak nan fen destinasyon pasaje yo. RIPTA pral analize done sa yo pandan n ap pase nan pwosesis sa a. Objektif la se pou minimize distans yo mache pou moun si yo ale yon lòt kote pase Kennedy Plaza.

Non, RIPTA pa kapab itilize lajan kosyon pou anboche chofè, fèmen cliff fiskal la, oswa mete ann aplikasyon Transit Master Plan paske sa yo se depans fonksyònman RIPTA epi yo pa ta kalifye.

TREN AK KONEKSYON ENTÈ ETA

Wi. DTC a, ak lòt wout seleksyone yo, pral soti dirèkteman nan nouvo sant transpò piblik sa a pou rive nan estasyon tren an. Li pral kowòdone nan yon fason ki fè sans pou pasaje yo.

RIPTA pral travay ak enjenyè trafik RIDOT pou asire ke pwojè sa a pa kreye blokaj nan anba lavil Providence.

Nou pa prevwa gen ase espas pou akomode otobis antrenè ant eta yo nan etablisman sa a, men li pral eksplore pandan pwosesis konsepsyon an. Pasaje yo ka pran wout 27, 28 oswa 92 pou rive nan Sant Konvansyon RI a pou fè koneksyon sa a.

Wi. RIPTA te fè anpil efò nan gade nan bati yon sant transpò piblik nan Estasyon Providence. Malerezman, devlopman ak itilizasyon espas sa a trè limite.

PATÈNATIA PUBLIK-PRIVE (P3)

Yon Patenarya Piblik-Prive se yon fason pou delivre yon pwojè ki pèmèt yon ajans piblik (RIPTA) kowòdone dirèkteman ak yon pwomotè prive alafwa pou konstwi etablisman an epi pou bay operasyon ak antretyen etablisman an alontèm. RIPTA pral desine ak devlope sant transpò a ansanm ak Next Wave Partners epi ouvri chak etap nan pwosesis la bay opinyon piblik la. Apwòch sa a pral asire ke RIPTA gen opinyon nan tout etap devlopman yo epi li ka jwenn aksè nan finansman ak ekspètiz sektè prive ki nesesè pou reyisi rive nan yon pwojè nan echèl sa a. 

Wi, Kennedy Plaza se espas ki gen plizyè itilizasyon. Diferans prensipal la se ke gen yon pak piblik istorik nan mitan Kennedy Plaza. Estasyon otobis yo pa pratik pou ale nan - pasaje yo dwe travèse Exchange Terrace oswa Washington Street oswa mache nan pak la. Nan nouvo sant transpò piblik la, restoran ak detay yo pral fèt alantou sèvis transpò piblik yo. Transpò vini an premye. Tout lòt bagay ta dwe ko-lokalize.

RIPTA konnen ke gen risk ki bezwen konsidere ak bese nan konsepsyon pwojè sa a. RIPTA pral pote bon ekspètiz pou kreye yon aranjman benefisye, ki gen ladann angajman pou aksè, mendèv, antretyen chak jou, jesyon an detay ak plis ankò.

RIPTA ap dirije pwosesis la. New Wave Partners pral kolabore ak RIPTA atravè yon modèl Patenarya Piblik-Prive (P3). Next Wave Partners se yon consortium ki gen ladan Gilbane Development Company, Marsella Development, Plenary Americas, Gilbane Building Company, CUBE 3, ak Jacobs. RIPTA te chwazi Next Wave Partners an janvye 2024 atravè yon pwosesis òf.

Yon P3 ta bay RIPTA aksè a kapital prive, ansanm ak konpetans ak byen patnè sektè prive a, ki ka ede pote lòt resous ak revni pou RIPTA kapab konstwi sant transpò pasaje li yo merite.

RIPTA pran angajman pou l enkli lojman ki pral bon mache. Pandan pwojè a ap devlope, RIPTA pral kontinye travay ak ajans patnè ak gwoup ki espesyalize nan lojman pou asire eleman lojman an konsistan avèk meyè pratik nan zòn sa a.

PLAN MÈT TRANSIT (TMP)

TMP a mande pou ogmante frekans ak span sèvis, nouvo mòd transpò, ak pi bon koneksyon. Etablisman sa a pral fèt ak tout objektif sa yo nan tèt ou.

Wi. Yon tèm renouvlab RIPTA te tande pandan kontak pou Plan Direktè Transpò li a se ke pasaje yo pa vle transfere anba lavil lè li pa fè sans. RIPTA ap chèche mete ann aplikasyon wout kwa-vil. 

PERYÒD TRANZIZYON

Wi.  RIPTA pran angajman pou fè sa a yon tranzisyon san pwoblèm pou tout pasaje yo - espesyalman pasaje vilnerab yo. Jiska prezan, RIPTA te konsilte Komite Konsiltatif Transpòtasyon Aksesib (ATAC) nou an sou pwojè sa a epi l ap kontinye angaje yo epi konsilte otank gwoup posib pou fè tranzisyon sa a yon fason ki san pwoblèm.

RIPTA pral planifye yon kontak vaste yon fwa sant transpò piblik la louvri. Sa gen ladann ede pasaje yo jwenn kote estasyon otobis yo ak aksè a ekipman yo. 

ETAP KI VIN APRE

Nan mwa janvye 2024, RIPTA te antre nan Faz 1 nan pwojè a, ki konsantre sou demann opinyon kominote a ak devlope ak konsepsyon paramèt pwojè yo. Nou espere premye faz la pran yon ane edmi.

Wi. Wi, piblik la pral patisipe anpil nan fè kòmantè sou vizyon ak plan konsepsyon nouvo sant transpò piblik la. Le pli vit ke dat yo fikse, nou pral pataje yo lajman.

Plizyè kòmantè ak sijesyon piblik la te bay jiskaprezan, ki gen ladan amelyore eksperyans pasaje yo ak zòn datant andedan kay la ak ki kouvri/chofe deyò ki kontwole klima, chèz, amelyore fason pou jwenn wout, enfòmasyon ak sistèm tikè, depo bisiklèt ak estasyon reparasyon, yo te enkòpore nan RFP.

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap