ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Veteran

Nou ankouraje veteran militè ki bezwen sipò transpò pou kontakte Biwo Sèvis Veteran Rhode Island (RIVETS). Vizite sit entènèt RIServes la nan https://riserves.org/ epi ranpli fòm asistans demann lan, oswa kontakte RIVETS nan (401) 921-2175 avèk nenpòt kesyon.

Gen kèk veteran ki ka kalifye tou pou lòt pwogram RIPTA.

RIPTA ofri yon pwogram pas redwi otobis pou granmoun aje ki pa gen anpil revni (65 an oswa plis) ak moun ki gen revni ki pa gen anpil enfimite Patisipan ki kalifye nan pwogram sa a pa gen okenn pri tikè yo bay yon "Valid tout jounen" kat idantifikasyon foto yo ke yo itilize monte bis la. Pou aplike pou pwogram sa a oswa aprann plis sou li, tanpri gade KLIKE LA.

RIPTA tou konfòme li avèk direktiv transpò federal yo epi li ofri demi-pri monte pou granmoun aje yo ak moun ki andikape, kèlkeswa revni, pandan lè OFF PEAK. Pasaje ki enskri nan pwogram sa a bay kat idantifikasyon foto "Valid Off Peak". Pasaje sa yo peye tout pri tikè pandan lè sèvis pik RIPTA (7 am-9am ak 3 pm-6pm) nan jou lasemèn yo. Yo kapab itilize yon kat Medicare tou pou monte. Si yo ta renmen jwenn yon kat ID RIPTA Photo pou rabè sa a, yo ka aplike sou entènèt.

Septanm

Pase yo bay pou pwogram sa yo valab pou de ane e gen yon frè pwosesis $ 10 pou chak emisyon. Yo pa transfere epi yo pral konfiske si itilize pa yon lòt moun ki pa moun nan foto sou pas la. Genyen tou yon frè pou ranplase kat ke yo pèdi oswa yo vòlè li.

Pwomosyon espesyal

RIPTA detanzantan ofri pwomosyon espesyal veteran militè yo. Pou aprann plis, enskri pou e-bilten RIPTA a, epi swiv RIPTA sou medya sosyal. Pou plis enfòmasyon sou sèvis veteran yo nan Rhode Island, tanpri vizite: http://www.vets.ri.gov/.

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap