Nou vle fidbak ou! Pran Sondaj Anyèl RIPTA sou Satisfaksyon Kliyan epi antre pou genyen yon pake pri RIPTA! Detay >>

Biwo Dwa Sivil yo

Angajman RIPTA pou dwa sivil - Tit VI
Rhode Island Transpò Piblik Otorite a (RIPTA) angaje nan asire ke pa gen okenn moun ki eskli nan patisipasyon nan oswa refize benefis ki genyen nan sèvis li yo sou baz ras, koulè oswa orijin nasyonal, jan yo bay nan Tit VI nan Lwa sou Dwa Sivil nan 1964, jan sa amande.

Nan direksyon sa a, li se objektif RIPTA a:

  • Asire ke nivo ak kalite sèvis transpò yo bay san konsiderasyon ras, koulè oswa orijin nasyonal;
  • Idantifye ak adrese, jan sa apwopriye, disproporsyonelman segondè ak move efè sou sante moun ak anviwònman an, ki gen ladan efè sosyal ak ekonomik nan pwogram ak aktivite sou popilasyon minorite ak popilasyon revni ki ba;
  • Ankouraje patisipasyon konplè ak jis nan tout popilasyon ki afekte yo nan pran desizyon transpò;
  • Anpeche refi, rediksyon oswa reta nan benefis ki gen rapò ak pwogram ak aktivite ki benefisye popilasyon minorite yo oswa popilasyon ki pa gen anpil revni; ak
  • Asire aksè siyifikatif nan pwogram ak aktivite pa moun ki gen konpetans angle limite (LEP).

Direktè Jeneral la, ansyen administrasyon an, ak tout sipèvizè yo ak anplwaye yo pataje responsablite pou egzekite angajman RIPTA pou Tit VI.

Kisa ou ta dwe fè si ou gen yon plent?

Nenpòt moun ki kwè ke li te sibi diskriminasyon anba Tit VI sou baz ras, koulè oswa orijin nasyonal ka depoze yon plent Tit VI nan RIPTA nan 180 jou apati dat swadizan diskriminasyon an. Plent yo ka swa depoze nan RIPTA oswa nan Depatman Transpò Etazini.

Depoze yon Plent Avèk RIPTA

Plent yo ka depoze nan RIPTA alekri epi yo ka adrese yo bay:

Ofisye Konfòmite
Rhode Island Otorite transpò piblik
705 Elmwood Avenue
Providence, RI 02907

Ou ka telechaje yon kopi Fòm Plent Tit VI a nan lang sa yo:


Oswa ou ka jwenn yon kopi Fòm Plent Tit VI a lè w rele (401) 781-9400.

RIPTA ap bay asistans apwopriye pou moun ki pote plent yo ki limite nan kapasite yo pou kominike nan lang angle.

Depoze yon Plent Dirèkteman nan Depatman Transpò Etazini

Yon moun ki pote plent ka depoze yon plent Tit VI nan Depatman Transpò Etazini lè li kontakte Depatman an nan:

Depatman Transpòtasyon Etazini
Biwo Dwa Sivil Administrasyon Federal Transit la
1760 Market Street, Suite NAN
Philadelphia, PA 19103-4124


Limite Konpetans nan angle
Moun ki gen yon kapasite limite pou li, ekri, pale oswa konprann angle yo limite angle angle (LEP). Moun k ap resevwa finansman ki soti nan Administrasyon Transpò Federal la (FTA) dwe pran mezi rezonab pou asire aksè enpòtan nan benefis, sèvis, enfòmasyon, ak lòt pòsyon enpòtan nan pwogram yo ak aktivite yo pou moun ki LEP. RIPTA sipòte objektif Depatman Transpòtasyon - FTA Gid e li te devlope yon Plan Asistans Lang pou moun ki limite Anglè.

PLAN KONPETISYON ANGLE LIMITE


RIPTA akeyi Feedback ou!

RIPTA angaje nan bay sèvis transpò san danje, efikas ak bon jan kalite pou tout kominote nou sèvi yo. Si ou gen nenpòt sijesyon sou ki jan nou ka amelyore sou angajman nou an ki pa Peye-diskriminasyon, oswa ki jan nou ka pi byen sèvi bezwen yo nan kliyan ki pa konpetan nan lang angle, nou ta renmen tande pale de ou. 

Pou aprann plis sou obligasyon ak responsablite RIPTA anba pwogram Tit VI a, tanpri kontakte Ofisye Konfòmite RIPTA a, Jenny Williford, nan jwilliford@ripta.com

  1. Pwogram RIPTA Tit VI
  2. Brochure Tit VI
Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap