Alèt Sèvis: Fèmti Pon Washington nan direksyon lwès Detay >>

Pwogram Redwi Pri Otobis Pase pou granmoun aje ki gen ti revni ak moun ki gen andikap

RIPTA ofri yon pwogram pas redwi pri otobis espesyal ki pèmèt granmoun aje ki gen ti revni ki gen laj (65 an oswa plis) ak moun ki andikape ki gen ti revni vwayaje gratis pandan dezan. Patisipan yo nan pwogram sa a pa gen okenn pri tikè yo bay yon "Valid tout jounen" kat idantifikasyon foto yo ke yo itilize monte bis la. Pou aplike pou pwogram sa a tanpri gade enfòmasyon ki anba a.

RIPTA konfòme li avèk direktiv transpò federal yo epi li ofri demi-pri pou monte pou granmoun aje ak moun ki andikape, kèlkeswa revni yo, pandan lè OFF PEAK. Pasaje ki enskri nan pwogram sa a yo bay kat idantifikasyon foto "Valid Off Peak". Pasaje sa yo peye tout pri tikè yo pandan lè sèvis pik RIPTA (7 am-9am ak 3 pm-6pm) nan lasemèn. Yo kapab itilize yon kat Medicare tou pou monte.

RIPTA ankouraje pasaje yo pou yo kòmanse pwosesis renouvèlman an omwen yon mwa anvan dat ekspirasyon kont lan.

KOUMAN POU APLIKE:

RIPTA aksepte aplikasyon pou pwogram pasaj otobis yo an pèsòn, sou entènèt ak pa lapòs.

APLIKE AN PÈSON (THROUGH FEB. 29, 2024) In person applications are processed at the Biwo ID foto nan katye jeneral RIPTA (705 Elmwood Avenue, Providence) Lendi jiska Vandredi soti 8am-4pm (fèmen 12pm-1pm) ak nan la Biwo ID foto nan Kennedy Plaza Mèkredi sèlman soti 8am-4pm (fèmen 12pm-1pm). Anplis de sa, anplwaye Sèvis Kliyantèl RIPTA yo vwayaje nan kominote atravè eta a pou trete pas otobis idantite foto pou granmoun aje ki kalifye yo ak moun ki gen andikap ki gen dokiman ki valab. Klike la a pou wè Orè Vizit Sit Kominotè 2024 la.

APLIKE AN PÈSON (STARTING MARCH 1, 2024) In person applications are processed at the Photo ID Office in Kennedy Plaza on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday soti 8am-4pm (fèmen 12pm-1pm). Anplis de sa, anplwaye Sèvis Kliyantèl RIPTA yo vwayaje nan kominote atravè eta a pou trete pas otobis idantite foto pou granmoun aje ki kalifye yo ak moun ki gen andikap ki gen dokiman ki valab. Klike la a pou wè Orè Vizit Sit Kominotè 2024 la.

Nouvo pas otobis pou premye aplikan yo: Tanpri swiv etap 1 - 5 anba a.

1. Ranpli Aplikasyon an

 • Klike anba a pou aplikeSi ou bezwen yon aplikasyon ki poste ou, tanpri kontakte Sèvis Kliyan RIPTA nan 401-784-9500 ext. 2012. 

2. Bay yon foto

 • Tache yon foto nan aplikasyon an.
 • Soumèt yon foto koulè, pran nan 6 dènye mwa yo
 • Sèvi ak yon imaj klè nan figi ou. Pa sèvi ak filtè souvan itilize sou medya sosyal.
 • Fè yon lòt moun pran foto ou. Pa gen selfies.
 • Wete linèt solèy ou pou foto ou.
 • Sèvi ak yon background plenn.
 • Pou evite reta pwosesis, asire w ke foto ou satisfè tout kondisyon yo ki foto.

Soumèt foto ki diferan konsiderableman de soumèt Prèv Idantite pa pral aksepte.


3. Prèv Idantite

Tache yon fotokopi klè nan yon ID valab, foto aktyèl. Youn nan bagay sa yo dwe bay:

 • Lisans chofè a
 • Paspò
 • Kat ID Veteran Administrasyon an
 • Kat ID Eta a

NAN. Frè

 • Gen yon chaj administrasyon $ 10 pou trete aplikasyon w lan.
 • Mete frè a nan fòm lan nan yon lòd lajan, kat kredi oswa debi.
 • Fè money order ou peyab nan "Rhode Island Public Transit Authority."
 • Pa voye lajan kach. Nou pa responsab pou lajan kach voye nan lapòs la.
 • Frè Administrasyon $ 10.00 pa ranbousab.

5. Mail Ranpli Aplikasyon

 • Poste aplikasyon ou ranpli a (avèk tout dokiman sipò), ki gen ladan foto ki pi resan ou, prèv idantite ou ak frè, nan adrès ki anba a:

Atansyon: Photo ID Office, RIPTA, 705 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907

Lè yo fin resevwa aplikasyon yo ak peman yo ranpli, anplwaye RIPTA ap konfime enfòmasyon yo bay nan aplikasyon an (yo) epi avize aplikan yo nan lespas 21 jou ouvrab nan sitiyasyon yo.

FOTO IDANTIFIKASYON LIS PRI

Nouvo kliyan: $ 10.00

Renouvèlman kliyan: $ 10.00

Kat ranplasman: $ 20.00

Kat ranplasman yo pèdi, yo vòlè li oswa kat domaje.

Kat domaje yo se kat ki bese, fann oswa ki gen nenpòt domaj vizib. Pou mande yon kat ranplasman, enprime epi ranpli Fòm Demann Kat Ranplasman an. Fòm Demann Kat Ranplasman an ak kat domaje a dwe poste, ansanm avèk Frè Kat Ranplasman an, nan Biwo ID Foto nan 705 Elmwood Avenue, Providence, RI, 02907.

Yo anile frè kat ranplasman an pou kat ki pa fonksyone. Yon kat ki pa fonksyone se yon kat ki pa gen okenn domaj sou li, men ki pa kapab li pa bwat la. Yon fwa RIPTA verifye ke kat la fonksyone byen, epi li pa domaje, yo pral voye yon nouvo kat ranplasman pa lapòs ba ou.

Lajan, kat kredi ak kat debi sèlmanYo pap aksepte okenn chèk pèsonèl.

Si ou gen nenpòt kesyon konsènan pwogram nan, tanpri rele 401-784-9500 ext. 2012.

Aplikasyon & Dokiman Lis verifikasyon

Pase yo bay pou pwogram sa yo valab pou de ane e gen yon frè pwosesis $ 10 pou chak emisyon. Yo pa transfere epi yo pral konfiske si itilize pa yon lòt moun ki pa moun nan foto sou pas la. Genyen tou yon frè pou ranplase kat ke yo pèdi oswa yo vòlè li.

Pwogram pasaj otobis a pri redui pou granmoun aje ak moun ki gen andikap

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap