ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Repons RIPTA a Coronavirus (COVID-19) - MIZAJOU: Avril 20, 2022

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap travay di nan kriz sante COVID-19 pou kenbe eta nou an deplase nan fason ki pi an sekirite posib. Nou te kenbe sèvis regilye epi nou konsakre apeprè 200 èdtan travay chak jou pou netwaye ak sanitasyon flòt nou yo. Pasaje nou yo tou ede pa mete mask figi ak obsève sosyal distans otank posib. Pou aprann plis sou efò nou tanpri klike isit la.

Sante ak sekirite pasaje yo ak mendèv nou yo se pi gwo priyorite pou Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pandan nap travay pou kenbe eta nou an deplase chak jou. Enfòmasyon sa a nan paj sa a pral mete ajou jan sitiyasyon an ap evolye.

Klike sou isit la pou español.

Transpò GRATIS nan Randevou Vaksinasyon

Èske RIPTA ofri transpò gratis pou ale ak pou ale nan sit vaksinasyon yo? Wi, nou ap ofri transpò gratis pou ale ak pou soti nan randevou vaksinasyon pou pasaje fiks-wout nou yo ak pasaje. Klike la a pou plis enfòmasyon.

Èske sèvis otobis ak sèvis paratransit RIde toujou ap mache?

Wi.

Èske mwen oblije mete yon mask?

Nan moman sa a, mask yo opsyonèl, men fòtman ankouraje.

Ki sa ki fèmen?

Kennedy Plaza entèmodal Transpòtasyon Sant

Newport Transpòtasyon Sant

Biwo ID foto nan Kennedy Plaza

Biwo ID Foto nan katye jeneral RIPTA, 705 Elmwood Avenue, Providence

Èske Biwo Objè & Twouve nan Katye Jeneral RIPTA, 705 Elmwood Avenue, Providence louvri?

Biwo Objè & Twouve a louvri pa rezèvasyon sèlman soti nan 8:30 am a 3:30 pm nan Lendi jiska Vandredi.

Pou fè yon rezèvasyon, rele 784-9500 ext. 2003.

Pasaje yo dwe mete yon mask. Twalèt yo pa disponib.

Ki kote mwen ka achte pwodwi pri tikè yo?

  

Ki kote mwen ka achte pwodwi pri tikè yo?

Kat entelijan Wave yo disponib sou entènèt nan wave.ripta.com oswa nan 7-Eleven, Shaw's ak Walgreens ak yon frè aktivasyon $5. Pasaje ki gen telefòn entelijan yo ka telechaje Wave mobil lan, ki disponib pou tou de aparèy mobil Android ak Apple.   

Klike la a pou plis enfòmasyon pri pri.

Pri redwi mwen an oswa pas otobis san pri tikè ekspire byento. Kouman mwen ka renouvle pas otobis mwen an si Biwo ID foto a fèmen? Èske mwen ka toujou monte otobis la?

Nou aksepte kounye a aplikasyon pou renouvèlman pa lapòs ak sou entènèt. Tanpri klike isit la pou plis detay. Si ou bezwen yon aplikasyon poste ba ou, tanpri rele 401-784-9500 ext. 2012.

Kisa pou mwen fè si pas redwi oswa san otobis pri tikè mwen pèdi oswa yo te vòlè li?

Pou mande yon kat ranplasman, enprime epi ranpli Fòm Demann Kat Ranplasman an. Fòm Demann Kat Ranplasman an ak kat domaje a dwe poste, ansanm avèk Frè Kat Ranplasman an, nan Biwo ID Photo nan 705 Elmwood Avenue, Providence, RI, 02907. Si ou bezwen yon Fòm Demann Kat Ranplasman an poste ou, tanpri rele 401-784-9500 ext. 2012.

Mwen ap viv nan yon kay ki gen revni ki ba oswa fiks. Ki resous ki disponib pou mwen ak fanmi mwen?

Chache konnen si ou menm oswa yon manm nan kay ou kalifye pou yon rabè sou entènèt, òdinatè gratis, ak resous yo rete konekte nan kay la.

Klike la a pou Asistans Entènèt pou Fanmi ki pa gen anpil revni.

Kisa ou ap fè pou kenbe machin fiks, enstalasyon paratransit Flex ak RID RIPTA yo pwòp?

RIPTA ogmante frekans ak entansite tout woutin netwayaj lè li itilize ajan netwayaj anti-viral ki apwouve pa EPA pou yo ka kenbe pi wo nivo sanitasyon yo. Si ou ta renmen dènye nouvèl jeneral soti nan RIPTA sou pwoblèm sa a ak alèt sèvis an jeneral, tanpri vizite https://www.ripta.com/service-alerts epi ranpli bwat ble "rete enfòme" la.

RIPTA ap kontinye konsilte avèk Depatman Sante Rhode Island ak Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) pou asire ke mezi prevansyon apwopriye yo te itilize.

Kisa mwen ta dwe fè?

N ap raple pasaje nou yo ak anplwaye yo tanpri swiv pwotokòl sante ak sekirite CDC etabli. Men sa yo enkli rekòmandasyon pou:

• Lave men ou souvan avèk savon ak dlo pou omwen 20 segonn. Si dlo ak savon pa disponib, sèvi ak yon dezenfektan pou men ki gen alkòl ki gen ladan omwen 60 pousan alkòl.

• Evite manyen je ou, nen ou ak bouch ou ak men ou pa lave.

• Evite kontak sere avèk moun ki malad.

• Rete lakay ou lè ou malad.

• Kouvri tous ou oswa estènye ak yon tisi, apresa jete tisi a nan fatra. Si ou pa gen yon tisi, tous oswa estènye nan koud ou olye pou yo men ou.

• Netwaye epi dezenfekte objè ak sifas ki manyen souvan.

• Moun ki gen sentòm epi ki ka vwayaje nan zòn ki gen enkyetid oswa ki te an kontak ak yon moun ki te vwayaje nan zòn sa yo ta dwe rele davans bay founisè swen sante yo anvan yo prezante pou tretman.

Ou ta dwe gen kesyon oswa enkyetid sou koronaviris la, tanpri konsilte sit entènèt CDC a nan https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html oswa sou sit wèb Depatman Sante Rod Aylann nan https://health.ri.gov/diseases/respiratory/?parm=163.

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap